Mesafeli Satış Sözleşmesi

Coffee Code Roasters

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : SAB Kahvecilik ve Gıda İşletmeciliği ve Danışmanlık Anonim Şirketi 

Adresi : İlkadım Mah. Dikmen Cad. No:101/A 

Telefon: +90 544 547 69 41 

E-mail: info@coffeecode.com.tr

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : Adresi:

Telefon: E-mail: Tc No:

MADDE 2- TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan; Sözleşme: İşbuMesafeli Satış Sözleşmesiʼni,

Site: www.coffeecode.com.tr internet sitesini,

SATICI: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, işbu Sözleşmeʼnin 4. Maddesinde yer alan hizmeti ALICIʼya sağlayacak olan SAB Kahvecilik ve Gıda İşletmeciliği ve Danışmanlık Anonim Şirketi,

ALICI: Siteʼde sunulan ve işbu Sözleşmeʼnin 4. Maddesinde tanımlanan hizmeti satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Ürün: İşbu Sözleşmeʼnin 4. Maddesinde tanımlanan ürünü/ürünleri. Satış Fiyatı: İşbu Sözleşmeʼnin 4. Maddesinde belirtilen satış fiyatını, Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğiʼni,

Ön Bilgilendirme Sözleşmesi: İşbu Sözleşmeʼnin kabulünden önce ALICI tarafından elektronik ortamda kabul edilen, ALICIʼnın; Ürün, Satış Fiyatı, cayma hakkı ve diğer sözleşme şartlarından haberdar olduğunu gösteren sözleşmeyi, Üyelik Sözleşmesi: Siteʼde yer alan Üyelik Sözleşmesiʼni ifade eder.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU

Tarih :

Kargo Tutarı :

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: Teslimat adresi:

İşbu Sözleşmeʼnin konusu, ALICIʼnın Site üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmeʼnin 4. Maddesinde tanımlanan ürünün yine 4. maddesinde belirtilen satış fiyatı karşılığında sunulması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 4- ÜRÜN BİLGİSİ VE SATIŞ FİYATI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşme konusu ürüne ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Alınan Ürün /Ürünler:

Adı , kodu : ; … adet Toplam Satış Bedeli : ….-TL

Ödeme Şekli :

Kredi Kartı/Banka Havalesi(EFT)

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası : Teslim Edilecek Adres:

Fatura Edilecek Kişi/Kurum:

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası: Kargo Ücreti : … -TL

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

 • Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt
 • ALICI; İşbu Sözleşmeʼnin maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen sözleşme konusu Ürünʼün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil Satış Fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile SATICIʼnın isim, ünvan, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ile birlikte “cayma hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu ve şartları kabul ettiğini, elektronik ortamda bu bilgileri onayladıktan sonra Ürün için ödeme gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, Üyelik Sözleşmesiʼni ve Ön Bilgilendirme Sözleşmesiʼni okuduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • ALICIʼnın işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler/kabuller, gerekli olduğu takdirde, “yazılı onay” hükmünde sayılacaktır.
 • 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler http://www.kahve.comʼdan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas

alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

 • Ürünʼün ayrıntılı özellikleri ve tüm vergiler dkhil satış bedeli (Satış Fiyatı) işbu Sözleşmeʼnin Maddesinde ve Site üzerindeki hizmet tanıtım sayfalarında belirtildiği gibidir.

SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir, böyle bir hata anında yapılan satışlar hüküm ifade etmez. 5.6.SATICI, Ürünʼün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmasından sorumludur.

 • SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürünʼün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Ön Bilgilendirme Sözleşmesiʼnde ve işbu Sözleşmeʼnin maddesinde belirtilen süre içinde ALICIʼya veya ALICIʼnın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICIʼdan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 • Kargo firmasının, Ürünʼün teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünʼün teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu
 • Sözleşme konusu Ürünʼün teslimatı için, bedelin, Siteʼde sunulan ve ALICIʼnın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. ALICI, Siteʼde sunulan ödeme şekillerinden dilediğini seçmekte serbesttir. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI, Ürünʼün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul
 • SATICIʼnın Ürünʼü teslim etmesi imkansız hale gelir ya da Site herhangi bir sebeple kapalı kalır ise SATICI bu durumu Teslim süresi içerisinde ALICIʼya bildirmekle ve Ürün Bedeliʼni bildirim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICIʼya iade etmekle yükümlüdür. Mücbir durumlarda söz konusu süre 30 (otuz) gündür.
 • ALICI, kredi kartı veya mobil ödeme ile Ürün satın alınması aşamasında kendisi tarafından verilen GSM numarası bilgilerinin, otomatik yenileme yapılması amacıyla SATICIʼya ait veri tabanına kaydedilmesine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt
 • Satın alınan her Ürün bedeli karşılığında SATICI tarafından fatura kesilmekte olup; Alınan Ürünʼün cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti işbu Sözleşmeʼnin maddesinde belirtildiği şekildedir. Fatura, Sözleşmeyi yapan kişi adına kesilmek zorunda olup, ALICI tarafından belirtilen açık adrese gönderilecektir.
 • ALICI, Ürünʼü satın almasını takip eden 7 (yedi) gün içinde, Sözleşmeʼde belirtilen Ürünʼün eksiksiz/ayıpsız olarak teslim edilip edilmediğini kontrol edecek ve herhangi bir eksiklik bulması halinde, söz konusu eksikliği/ayıbı SATICIʼya Bu takdirde ALICI, Ürünʼdeki ayıbın giderilmesi, Ürünʼün SATICIʼnın imkanı olduğunda tekrar temini/gönderilmesi veya Sözleşmeʼden dönme haklarından birini kullanabilir. SATICI, ALICIʼnın talebi doğrultusunda, Ürünʼdeki ayıbın giderilmesini veya Ürünʼün tekrar teminini/gönderilmesini 30(otuz) iş gün içinde gerçekleştiremezse, ALICI Sözleşmeʼden dönme hakkını kullanabilir.

Ürünʼdeki ayıbın giderilmesi veya Ürünʼün tekrar temin edilmesi/gönderilmesi, SATICI için büyük oranda güçlük yaratıyorsa, ALICI bu hakları kullanamaz.

ALICI, söz konusu Ürünʼün kendisine gönderilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde, SATICIʼya herhangi bir ayıp/eksiklik bildiriminde bulunmazsa, Ürünʼün

kendisine eksiksiz/ayıpsız olarak gönderildiğini kabul etmiş olacaktır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1 SATICI, ALICIʼnın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Ürünʼü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Ürünʼü SATICIʼya iade etmek şartıyla Sözleşmeʼden cayma hakkının var olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, iade edilecek Ürünʼün faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart

aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içinde MNG Kargo firması ile SATICIʼya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 SATICI, ALICIʼnın işbu Sözleşmeʼnin 6.1. numaralı maddesine göre cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde varsa Ürünʼün teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICIʼya tek seferde iade etmekle yükümlüdür.

 • ALICIʼnın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Ürün Bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICIʼnın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.

Cayma hakkını kullanan ALICI, ödemeyi kredi kartı ile ödeme dışında bir ödeme yöntemiyle gerçekleştirdiyse, bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden SATICIʼyı sorumlu tutulmaz.

 • ALICIʼnın Ürünʼü süresi içerisinde iade etmesi cayma hakkının kullanılmasının ön koşulu olup, ALICI, Ürünʼü iade etmediği takdirde cayma hakkını kullanamayacaktır.

6.6 Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar SATICIʼya aittir.

6.7. Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğiʼnin 15. maddesinde belirtilen ve

aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları

açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması

mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları

açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 1. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 2. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma,

araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. j) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve

MADDE 7- MÜCBİR SEBEP

SATICI’nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICIʼnın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

MADDE 8 – GİZLİLİK:

ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICIʼya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde

açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICIʼya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICIʼya onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar ALICIʼnın malı satın

aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise ALICIʼnın veya SATICIʼnın

yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri; bulunmayan yerlerde ALICIʼnın veya SATICIʼnın yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşmeʼnin tüm maddeleri, ALICI ve SATICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Havale/EFT ödeme yöntemi ile yapılan ödemelerde, Sözleşmeʼnin yürürlüğe giriş anı, bedelin SATICIʼya ulaştığı andır. Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple bedel SATICIʼya ulaşmazsa, Sözleşme hiç yürürlüğe girmemiş sayılır.

Coffee Code Roasters, Ankara'da bulunan bir kahve kavurma işletmesidir.

Adres

Güvenevler, Mesnevi Sokağı No:38/B Çankaya/Ankara - Mesnevi Sokağı

E-Posta

Güvenevler, Kavaklıdere caddesi No:7/B Çankaya/ANKARA - Şili Meydanı

Telefon

Fırsatları Yakalayın

Mail listemize kayıt olarak fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

X